Μεθοδολογία

  • Σύμπτυξη των δύο πρώτων τάξεων Junior Α’ & Β’ σε μία, στην οποία οι μικροί μαθητές όχι μόνο έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά, αλλά αρχίζουν ουσιαστικά να δομούν τη νέα γλώσσα με τέτοιο τρόπο, ώστε σταδιακά να μπορέσουν να εμπεδώσουν όλους τους μηχανισμούς λειτουργίας της και κατ’ επέκταση να γίνουν άριστοι χρήστες της γλώσσας αυτής.
  • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων (διαδραστικοί πίνακες (smart boards), υπολογιστές, μηχανήματα προβολής) όχι μόνο διευκολύνει, αλλά κάνει πολύ αποτελεσματική την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό του κέντρου μας ανανεώνεται συνεχώς σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μας, σύμφωνα πάντα με τις προσταγές των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
  • Έχοντας επίγνωση της καθοριστικής σημασίας που έχει η λογοτεχνία στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων του μαθητή, έχουμε εντάξει την κλασσική λογοτεχνία στο πρόγραμμα σπουδών του κέντρου μας. Έργα σπουδαίων Βρετανών και Αμερικανών συγγραφέων γίνονται θέμα συζήτησης στην τάξη και κατόπιν εργασιών (assignments) αναβαθμίζεται όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην πνευματική τους καλλιέργεια.
  • Η πρόοδος των σπουδαστών μας αξιολογείται μέσω Mid-Term Revisions & Consolidation Progress και Mock Test. Οι εκάστοτε επιδόσεις συνοδευόμενες από ανάλογα σχόλια που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών κοινοποιούνται στους γονείς μέσα από την κοινή πρόσβαση σε μία online πλατφόρμα. Έτσι, πέραν της κατ’ ιδίαν ενημέρωσης που γίνεται στους γονείς επισήμως στο τέλος κάθε τριμήνου, υπάρχει η δυνατότητα μιας πιο συχνής επαφής.
  • Μειώνεται ο χρόνος διδασκαλίας στα έξη έτη για την απόκτηση του πρώτου επίσημα αναγνωρισμένου πτυχίου επιπέδου Β2, ενώ σε ένα μόλις επιπλέον έτος, για την απόκτηση του ανωτέρου επιπέδου C